Energy Production And Energy Distribution

Produktion och distribution av energi

Genom expertrådgivning hjälper vi till att optimera produktion och distribution av energi. Detta banar väg för framtidssäkrade beslut som leder till en mer hållbar energiförsörjning.

Låt NIRAS bli din expertrådgivare och sparringpartner när det gäller en grön omställning inom produktion och distribution av energi. Vår expertis omfattar alla aspekter avseende övergången från fossil till förnybar energiproduktion. Vi har många års erfarenhet av kraftvärmeverk – till exempel förnybara bränslen, stora värmepumpsanläggningar och CSP-anläggningar (koncentrerad solenergi) i kombination med storskalig lagring av termisk energi.

Framtidens fjärrvärme

I Sverige har fjärrvärmesystem varit den vanligaste metoden för värmeförsörjning i städerna. Så har det varit i mer än 100 år. När det gäller fjärrvärmesektorn är NIRAS en nyckelaktör och en viktig drivkraft för innovation och framgångsrik grön omställning.

När det gäller fjärrvärme erbjuder vi expertrådgivning om energiproduktion och -lagring, distribution och dialog med kunderna. För fjärrvärmeföretag underlättar vi strategiprocesser, övergripande planer, förstudier (feasibility studies), konceptdesign, teknisk design, upphandlingsprocesser och övervakning på plats, liksom renovering och effektivisering av befintliga anläggningar, ledningar och distributionsnät – allt inom ramen för CAPEX och OPEX.

När det gäller planering, drift och underhåll har vi stor erfarenhet av rådgivning kring t.ex. energibesparingar, förnybara energikällor, nybyggnation av värmeverk och värmecentraler, teknikval, uppgradering och utbyggnad av nätkapaciteten osv.

Från fossila bränslen till förnybar energi

Just nu sker en global omvandling där energiproduktion baserad på fossila bränslen i allt större utsträckning ersätts med förnybara energikällor. Klimatförändringar, leveranssäkerhet och, i viss mån, kostnadseffektivitet är drivkrafter för denna omvandling. NIRAS är en av de ledande rådgivarna i denna omställning – vi arbetar med kunder i Sverige och internationellt för att införa grönare energiproduktion.

Vi är marknadsledande när det gäller expertis inom fjärrvärme och fjärrkyla. Vi ger råd om implementering av värmepumpar för både fjärrvärme och fjärrkyla, samt om byggandet av nya, storskaliga fjärrkylanläggningar, som ofta kan kombineras med fjärrvärmesystem för att utnyttja synergier och uppnå optimal energianvändning.

Under de senaste 30 åren har det blivit vanligt att använda biomassa som energikälla både i Sverige och i andra skandinaviska och nordeuropeiska länder. På så sätt kan t.ex. halm, flis, avfall och biogas användas som primära bränslen i stället för kol, olja och naturgas när man vill producera ånga, varmvatten, kylvatten och elektricitet. NIRAS ligger i framkant i denna energiomvandling och vi har den nödvändiga expertisen, erfarenheten och kapaciteten när det gäller biomassa.

Ny teknik för energiproduktion och lagring av energi

En av de senaste trenderna när det gäller mixen av energikällor som används för att producera fjärrvärme är att använda överskottsvärme från lokala företag eller reningsverk. Men energin kan också hämtas från miljön, till exempel från havsvatten eller luften. Under de senaste åren har NIRAS framgångsrikt genomfört en mängd projekt där överskottsvärme från industrin används för produktion av fjärrvärme eller fjärrkyla via värmepumpar.

En annan ny teknik som vi tillämpar i allt fler projekt är termisk energilagring (Pit Thermal Energy Storage, PTES). Här lagras energi – till exempel via en CSP-anläggning (Concentrated Solar Power) som kan utnyttja solen under sommaren – i stora vattenreservoarer för användning på vintern när värmebehovet är större. NIRAS har på senare år gett råd om många av dessa typer av CSP-anläggningar i kombination med termisk energilagring.

Rådgivning om produktion och distribution av energi

Vi erbjuder expertrådgivning inom följande områden:

 • Strategisk energiplanering
 • Screening och övergripande planer
 • Optimering av lågtemperaturnätverk
 • Minskning av koldioxidutsläpp och hållbarhet (ESG, SDG, etc.)
 • Projektledning, arbetsmiljö och övervakning
 • Upphandlingsprocesser och material
 • Byggherrerådgivning och byggledning
 • Digitalisering och stordata
 • Integration mellan energisystem (sektorkoppling)
 • Förstudier (feasibility studies)
 • Planering och modellering av nätverk – Termis, EnergyPro, Energis, Mentor Planner etc.
 • Konceptdesign, grunddesign och detaljerad design
 • Värmepumpar och ny teknik
 • Nya anläggningar, renoveringar och optimering av produktion
 • Energilagring
 • Termisk solvärme, biogas och biomassa, biomassa-till-energi
 • Energibesparingar och energieffektiviseringar

Vill du veta mer?

Thomas Arnoldson

Thomas Arnoldson

Team manager

Norrköping, Sweden

+46 11 26 40 30

Se också: