Visualisation of people on the street
På uppdrag av Nacka kommun har NIRAS utrett möjligheterna att etablera handel- och serviceverksamheter i anslutning till de nya tunnelbanestationerna.

Handelsutredning åt Nacka kommun

Växande behov av närservice i Nacka

NIRAS hade i uppdrag att utreda möjligheterna för närservice åt Nacka kommun. I samband med att tunnelbanan ska gå till Nacka och att kommunen ska bygga nya bostäder, visade handelsutredningen att marknaden kommer att växa.

Tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka centrum. Inom Nacka kommun, kommer tre nya tunnelbanestationer att etableras. Stationerna är Sickla station, Järla och Nacka Centrum vilka förväntas vara i drift 7-8 år efter byggstart 2018/2019. I samband med de nya tunnelbanestationerna, ska Nacka kommun bygga cirka 15 000 nya bostäder.

NIRAS fick i uppdrag av Nacka kommun att utreda möjligheterna för att etablera handel- och serviceverksamheter i anslutning till de nya tunnelbanestationerna. Närmare bestämt, i områdena som ansluter till tunnelbaneuppgångerna dit fler människor kommer att kunna flytta i framtiden.

Syftet med handelsutredningen var att ge Nacka kommun kunskap om hur handel och service kan planeras i dessa områden.

Rådgivning av etableringar

Handelsutredningen innefattade rekommendationer och förslag för etableringar. NIRAS analyser visade vilken typ av handel  och service som Nacka kommun bör investera i följt av en prognos för omsättning. I analyserna ingick även en bedömning av ytmässig omfattning samt vart verksamheterna ska lokaliseras i förhållande till tunnelbaneuppgångerna.

Analyser i olika steg

Prognosen för handel och service, baserades på analyser i tre faser. NIRAS utgick från det nuvarande antalet invånare samt hur många människor som förväntas flytta till området där de nya bostäderna ska byggas. Beräkningarna utgick från en radie på cirka 500 meter från tunnelbaneuppgångarna.

Därefter beräknade NIRAS konsumtionen per capita, i relation till olika typer av handel och service. I beräkningarna ingick dagligvaruhandel, service, friskvård samt café- och restaurangverksamhet. Utifrån konsumtionsunderlaget, bedömde NIRAS konkurrensen och hur stor marknadsandel de olika etableringarna kan tänkas få.

Marknad för närservice i Järla

NIRAS råd till kommunen var att satsa på etableringar i Järla, som har ett lägre antal verksamheter inom handel och service i förhållande till Sickla och Nacka centrum. Utifrån prognosen bedömde NIRAS att det finns ett växande behov i Järla. Behovet gäller främst dagligvaruhandel, caféer och restauranger samt även friskvård som till exempel gym.