Urban Flooding NS 08185 1080 Photo Colourbox

Dagvattenhantering och klimatanpassning

Vi tar fram dagvatten- och skyfallsutredningar för samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden, framförallt i samband med planprogram och detaljplan. Vi arbetar även som stödfunktion avseende dagvattenfrågor i genomförandeskede, exempelvis genom granskning och kvalitetssäkring. Vi anpassar alltid utredningar utefter områdets förutsättningar och föreslår dagvattenlösningar som ligger i linje med aktuella riktlinjer och policys avseende dagvattenhantering. Vår målsättning är att möjliggöra en hållbar dagvattenhantering inom utredningsområdet och hela vägen till recipienten.

 

Pågående klimatförändringar har lett till en ökning av översvämningsproblematik i städer, och som ett resultat har utredning av skyfall blivit mer framträdande i samhällsbyggnadsprocessen. Det är viktigt att identifiera eventuell skyfallsproblematik i planeringsfasen för att säkra framtida bebyggelse, samhällsviktiga funktioner och människors hälsa och liv. Vi tar fram renodlade skyfallskarteringar för områden med stor problematik där skyfallssituationen analyseras med hjälp av hydraulisk modellering. Vi utreder även skyfallssituationen i våra dagvattenutredningar på en mer övergripande nivå där vi ger åtgärdsförslag avseende fördröjningslösningar och sekundära avrinningsvägar för skyfall.

 

Vi är även med och utreder skyfallsproblematik för befintlig bebyggelse, bland annat i ett projekt med Hyresbostäder i Norrköping, vars ambition är att säkra deras befintliga bostadskvarter för framtida skyfallshändelser. Läs mer om detta projekt bland våra referensuppdrag.

VA Och Dagvattenutredning Landskrona

Ny användning av jordbruksmark kräver utbyggnad av vattenförsörjningen, hantering av spillvatten och dagvatten

Jordbruksmark sydost om Landskrona Station ska omvandlas till industri- och verksamhets-områden. NIRAS bidrar med VA- och dagvattenutredningar till två nya detaljplaner. Stort fokus på klimatanpassning och hantering av så väl ordinär nederbörd som skyfall.
Construction Site Stockholm Ns 08465 Photo Niras

Nya hem, hotell, kontor, butiker med mera präglar de tre områdena i västra Sickla, där NIRAS genomfört dagvattenutredningar för miljöskydd och riskeliminering vid kraftig nederbörd.

Uppdraget innebar att ge rekommendationer för dagvattenåtgärder i tre detaljplaneområden i västra Sickla; Nacka Port kv. Klinten, Norra Nobelberget och Sickla stationshus.
Road With Sidewalk Ns 08407 Photo Betina Garcia

Regnbäddar och gröna tak er en del av NIRAS’ förslag avseende detaljplan för ny OKQ8 drivmedelsstation i Stockholm

Den nya OKQ8 station i Stockholm kommer inkludera både tankstation, biltvätt, butik och biluthyrning. NIRAS har tagit fram dagvattenutredning med fokus på att skydda omkringliggande miljö och minimera risken för spridning av eventuella föroreningar.
Sidewalk Ns 08408 Photo Betina Garcia

Hållbar och långsiktig dagvattenhantering inom Järvastaden IP

NIRAS har levererat dagvattenutredning samt skyfallskartering med modellering av olika nederbördsscenarion. Föreslagna åtgärder tryggar en långsiktig och hållbar hantering av dagvatten samt extrem nederbörd.
Istock 1151680404

Terrängmodell och modelleringsverktyg används för analyser av åtgärder för klimatanpassning vid byggnation av ny förskola

Den sluttande terrängen vid Centralparken i Täby bidrar till risk för översvämningar av närliggande förskola. Olika scenarier och lösningar har modellerats för regnhändelser upptill ett klimatkompenserat 100-års regn.