2022 var på alla sätt ett mycket tillfredsställande år för NIRAS

Carsten Toft Boesen CTB NIRAS

Under 2022 har NIRAS markant ökat investeringarna i affärsutveckling, digital innovation och hållbara lösningar samt i medarbetarutveckling och rekrytering av anställda, och samtidigt visar räkenskaperna en tillväxt på 10% på både topp- och bottenlinjen.

den 30 mars, 2023

Tillväxt och investeringar i framtiden

För NIRAS var 2022 det andra året i rad med tvåsiffrig tillväxt på både topp- och bottenlinjen. Det är därför en mycket nöjd ledningsgrupp som ser tillbaka på ett år då alla delar av verksamheten har bidragit till utveckling, tillväxt och resultat.

"Först och främst är jag mycket tacksam för det förtroende som våra kunder har visat oss under året - ett förtroende som har resulterat i många nya projekt och samarbeten samt en historiskt sett stor orderstock. Jag vill också lyfta fram våra kompetenta och engagerade medarbetare, som än en gång under 2022 gjorde det möjligt att uppfylla NIRAS ambitioner om god service och hög kvalitet inom alla discipliner och geografier. Jag är faktiskt otroligt stolt när jag ser tillbaka på 2022”, inleder vd Carsten Toft Boesen.

År 2022 ökade den egna produktionen från 1,9 till 2,1 miljarder danska kronor och intäkterna från 2,9 till 3,5 miljarder danska kronor. Årets resultat (EBITA) ökade från 132 miljoner danska kronor till 149 miljoner danska kronor - detta under ett år då betydande investeringar gjordes i marknads- och medarbetarutveckling.

Baserat på NIRAS position inom havsbaserad vindkraft och biogas beslutades det i slutet av 2021 att investera 150 miljoner danska kronor under ett antal år för att utveckla kompetens och lösningar som syftar till att öka engagemanget i den gröna energiomställningen. Initiativet har fått en bra start med ett antal strategiska utnämningar, tvärgående marknadsutvecklingsinitiativ i tre spår och, sist men inte minst, ett antal uppgifter som främst rör havsbaserad vindkraft, biogas och Power-to-X.

"Vi vill bidra så mycket som möjligt till övergången till grön energi och har därför beslutat att göra stora investeringar för att bygga upp expertis och kapacitet inom produktion, överföring och bränslen för grön energi", säger vd Carsten Toft Boesen och förklarar hur initiativet omfattar discipliner och kunder inom alla NIRAS sektorer och marknader".

Nya projekt

Vid årsskiftet tilldelade den danska energimyndigheten NIRAS de strategiskt viktiga studierna av Danmarks övergripande miljömässigt hållbara potential för vindenergi och Försvarsmakten valde NIRAS som miljörådgivare för ytterligare en period.

De danska infrastrukturinvesteringarna kom i gång igen efter ett långt uppehåll och med tilldelningen av Nordhavnstunneln, förlängningen av Hillerødmotorvägen och Vestfynbanan kom NIRAS danska infrastrukturportfölj upp på nivån med den norska, där NIRAS senast belönats med projekteringav tre korsande spår på den legendariska Bergensjärnvägen.

Samtidigt upplever NIRAS fortsatt en mycket hög investeringsnivå och stor efterfrågan inom pharma & life science, där bristen på anställda är en betydande utmaning.

Nedgången i delar av bostadsbyggandet är en realitet, men NIRAS har under en lång period fokuserat målmedvetet på institutionella investerare och industribyggande och har en mycket stark orderbok som bland annat omfattar Flodbyen i Randers och Trovbyen i Billund för Kirkbi i Danmark.

Inom vattenbyggnad fortsätter klimatanpassning och avancerad vattenrening, speciellt avhärdning, att fylla upp orderböckerna. 2022 valdes NIRAS ut av Aarhus Vand för att fortsätta ytterligare 6 år i vattenbolagets partnerskap, Vandpartner.

Attraktiv arbetsplats 

Antalet anställda har ökat med 9 % under 2022, och vi är mycket nöjda med att kunna konstatera att vi har lyckats upprätthålla en mycket hög nivå av medarbetarnöjdhet och en relativt låg medarbetaromsättning under hela året, samt att vi har lyckats attrahera över 600 nya kollegor på en mycket konkurrensutsatt arbetsmarknad. 

"Vi betonar att vi är en attraktiv arbetsplats där det finns utmanande projekt, skickliga kollegor att samarbeta med och där det finns goda utvecklingsmöjligheter för den enskilde individen. Under 2022 har vi fortsatt vår tradition att utveckla expertis genom doktorandprojekt och har också genomfört ett antal initiativ som gör det möjligt att utveckla kompetens och nätverk, särskilt för yngre personal, inom olika discipliner, sektorer och geografiskt område. Vi upplever också ökad flexibilitet i arbetslivet som ett motiv för att välja arbetsplats; vi har en tradition av att tillgodose detta i NIRAS och i linje med det ökade intresset har vi valt att förtydliga dessa möjligheter", säger vd Carsten Toft Boesen.

Efterfrågan på hållbarhetsrådgivning 

Hållbarhet, som har varit nyckelordet i NIRAS uppdrag i över 15 år, har i dag blivit en central del av nästan alla företag- och organisationers verksamhet. Utöver arbetet med att säkerställa hållbarhet i NIRAS egen verksamhet har NIRAS under 2022 genomfört ett stort antal projekt med anknytning till hållbarhetsmålen i ett antal utvecklingsländer, inklusive förvaltning av naturresurser, god samhällsstyrning, klimatanpassning och hållbar ekonomisk utveckling. Processindustrin upplever en ökad efterfrågan inom växtbaserad livsmedelsproduktion och inom Bygg, Infrastruktur, Vattenbyggnad och Miljö har hållbara lösningar, processer och material verkligen hamnat i fokus.

I nära samarbete med Carlsberg utvecklade NIRAS vattenbesparande lösningar för produktion på Fredericia Bryggeri i Danmark. Dessa lösningar utvecklas successivt till internationella standarder för bryggeriindustrin och flera av branschens globala varumärken efterfrågar liknande lösningar. Sektorns totala vattenbesparingspotential uppgår till över hundra miljoner m3/år.

Ett annat exempel från vattenområdet är vatten till Power-to-X-anläggningen där DIN Forsyning i Esbjerg i Danmark valde att titta på möjligheterna att använda renat avloppsvatten som ett alternativ till dricksvatten. Detta sparar områdets redan pressade dricksvattenresurser och minskar belastningen av avloppsvatten på Vadehavet.  

"Att leverera hållbara lösningar till våra kunder är kärnan i vårt uppdrag. Våra experter samarbetar över organisationen – och med involvering av kunder och samarbetspartners – för att leverera tjänster och lösningar som ska skapa överblick, transparens och dokumentation av mål och effekter inom hållbarhet. Vi upplever en stor efterfrågan på det, säger Carsten Toft Boesen.

Framgångsrika förvärv

Tillväxten på 10 % drivs främst av en organisk tillväxt på 8,5 %, medan den återstående tillväxten kommer från förvärv. 2022 blev Irish Dolmen Engineering och svenska AquaBiota en del av NIRAS. Bolagen bidrar marknadsmässigt och kapacitetsmässigt till NIRAS växande verksamhet inom pharma & life science respektive vattenmiljöanalyser. Integrationen är redan på god väg med systemintegration, kunskapsdelning och flera gemensamma erbjudanden och projekt.

"Under 2022 lyckades vi med två strategiskt viktiga förvärv, AquaBiota i Sverige och Dolmen Engineering i Irland. AquaBiota arbetar främst med miljökonsekvensbeskrivningar för havsbaserad vindkraft och Dolmen levererar ingenjörslösningar för life science-sektorn. Båda företagen bidrar med kunder, tjänster och kompetens på två av våra tillväxtmarknader", förklarar vd Carsten Toft Boesen.

Tilltron till framtiden trots osäkra tider

Trots fortsatt stor osäkerhet om det säkerhetspolitiska läget och den ekonomiska utvecklingen både i Danmark och globalt, ser vi med tillförsikt på 2023, då vi förväntar oss att kunna uppfylla vårt strategiska mål om fortsatt lönsam tillväxt och utveckling. 

"Efter en grundlig analys av våra marknadssegment och dialog med nyckelkunder ser vi in i 2023, där vi förväntar oss fortsatt rimlig lönsamhet och goda tillväxtmöjligheter, och där vi därför planerar att öka våra investeringar i den gröna energiomställningen, hållbara lösningar och digital innovation - och inte minst i våra medarbetares utveckling och expertis", säger vd Carsten Toft Boesen.

Nyckeltal

 

2022

(DKK)

2021

(DKK)

2020

(DKK)

2019

(DKK)

2018

(DKK)

2017

(DKK)

Omsättning

3,454

2,881

2,451

2,278

2.204

2,125

Varav egen produktion

2,116

1,924

1,704

1,774

1,743

1,647

EBITA

149,1

132,4

116,3

72,2

60,5

50,4

EBITA-marginal

7,0 %

6,9 %

6,8 %

4,1 %

3,5 %

3,1 %

Vinst efter skatt

75,2

83,9

62,2

42,7

33,3

20,3

Antal anställda, FTE

2,424

2,306

2,181

2,332

2,355

2,206

Medarbetarnöjdhet*

90 %

 

87 %

 

87 %

 

EBITA/ per FTE

68

64

53

31

26

23

*Mätning utförs vartannat år

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200

Se också: