Projekt

Framtidens boende för äldre

Ability Partner Fm Aendrad

Sveriges äldsta invånare, 80 år och äldre, beräknas öka med 50 procent under perioden 2018 - 2028 (SCB). En sådan ökning ställer krav på både strategisk planering såväl som utformning av lokaler och ny välfärdsteknik. Under Ability Partners konferens i Stockholm föreläste NIRAS tillsammans med Jönköpings kommun om ett pilotprojekt som syftade till att säkerställa kapaciteten i kommunens särskilda boenden för äldre och som har gett kommunen ett underlag att diskutera och prioritera kring.

den 18 december, 2019
  • Länder: Sverige

Ability Partners konferens bjöd på spännande föreläsningar inom temat framtidens boende för äldre. Praktikfall blandat med expertföreläsare visade på utmaningarna i samhället med en åldrande befolkning men även lyckade satsningar i kommuner avseende nya äldreboenden och trygghetsboenden.

Att antalet äldre ökar i kommunerna gäller även för Jönköpings kommun som med drygt 140 000 invånare har mål att inom en snar framtid växa till 200 000. Idag finns cirka 1 600 platser i kommunens äldreboenden och Socialförvaltningen har bedömt ett behov av ytterligare 400 platser i särskilt boende fram till år 2030. Kapacitetsmodellen som NIRAS tillsammans med Jönköpings kommun arbetat fram syftar till att bedöma kapaciteten i befintliga särskilda boenden och identifiera möjlighet till förtätning inom beståndet för att på så vis minska behovet av nybyggnation. I uppdraget ingick även att göra en teknisk statusbedömning av fastigheterna och upprätta relationshandlingar - underlag som användes för att ta fram handlingsalternativ.

Utifrån kapacitetsanalysen identifierades ett flertal boenden som potentiellt kan förtätas och därigenom skapa ett flertal nya boendeplatser. Exempel på åtgärder för att uppnå denna förtätning var ombyggnation av lokaler som nyttjas av andra verksamheter, ombyggnation av utrymmen som inte uppfyller gällande krav samt tillbyggnation där lokalfunktioner samnyttjas mellan befintliga och nya boendeplatser. Möjligheten att förtäta inom befintligt bestånd minskar behovet av nybyggnation vilket innebär en lägre investeringsutgift per tillkommande boendeplats.

Fortsatt arbete
Jönköpings kommun har arbetat vidare med underlaget och Socialförvaltningen har genomfört workshops med representanter från både verksamheten och kommunens fastighetsavdelning samt lokalplanerare. Syftet med dessa workshop har varit att tillsammans identifiera vilka boenden och åtgärder som ska tas vidare i kommande investeringar. Genom att ta hänsyn till möjligheterna att utveckla det befintliga beståndet kan beslut fattas som ger kommunen förutsättningar att på bästa vis möta det ökade behovet som följer av den åldrande befolkningen.

Vill ni veta mer om uppdraget, kontakta Emma Björk.

Se också