Projekt

Enskedefältets skola

Enskedefaltets Skola
den 1 november, 2021
  • Sektorer: Arkitektur

De befintliga huvudbyggnaderna har sitt ursprung ur 30-talets arkitektoniska formspråk och är en tydlig spegling av hur en skola var uppbyggd och strukturerad på sin tid.

Projektet innefattar två mindre tillbyggnader på befintliga huskroppar samt en större sammanlänkad nybyggnad i två plan. Vår idé är att låta tillbyggnaderna på de äldre huskropparna anpassas gestaltningsmässigt mot befintlig karaktär medan nybyggnaden med sitt moderna uttryck får utgöra en ny årsring som speglar dagens synsätt och funktioner.

BEFINTLIGA DELAR

Orginalsnickerier och övriga orginaldetaljer från byggnadens ursprung ska bevaras så lång som möjligt. Nya beslag, armaturer och byggnadsmaterial ska sträva mot att ha en karaktär som
överensstämmer med ursprungsgestaltningen. Takhöjder ska hållas så höga som möjligt. Tillägg för att förbättra akustik, luft och ljus ska förhålla sig till rum så diskret som möjligt.

NYBYGGNADEN

De äldre byggnadernas höga fönsterbröstningar speglar elevens föga möjlighet till yttre påverkan och utblick under 1930-talet. Det är något som vi Idag 80 år senare vill ta hänsyn till i gestaltningen av den nya tillbyggnaden. I tillbyggnaden jobbar vi med lägre bröstningar, mer naturligt dagsljus och kontaktytor mot det som händer utanför. Tillbyggnadens fasad utförs i perforerad guldfärgad plåt med bakomliggande matrisgjuten betong och får därmed ett modernt uttryck som kontrasterar och samspelar med de befintliga byggnadernas gula puts.

INTERIÖR FÄRGSÄTTNING

Färgsättningen och även övrig gestaltning har skett i nära samarbete med antikvarie. Kulör för invändiga ytskikt har utgått från en klassisk 30-talspalett, som planvis binder samman tillbyggnaden till befintliga huskroppar.

Vill du veta mer?

Se också: