Projekt

Living Lots

Living Lots View01 1200X675
  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige

BOENDE OCH PARKERING

Projektet Living lots är ett förslag till bostadsförtätning på parkeringsplatser. Genom att lyfta upp bostäderna på pelare tillskapas värdefull fastighetsyta utan att ta parkeringsplatsen i anspråk.
Enbart ett fåtal av de befintliga parkeringsplatserna försvinner, till förmån för bostädernas trapphus, samtidigt som de kvarvarande parkeringarna väderskyddas och ges mervärde.

CASE STUDY

Det som tidigare enbart varit en stor parkeringsallé har i vår case study blivit yta för attraktiva boenden. Uppbrutna byggnadskroppar behåller och förstärker den befintliga allén samtidigt som en ny mindre skala läggs till
området. Boendemodulernas förskjutningar och vridningar ger ett varierat fasaduttryck som skiljer sig från de långa slutna fasaderna som idag karaktäriserar platsen.

Se också: