Projekt

Ny avgrening Østre Linje

Railway Track NS 10184 (1)

Projektet är ett stort, tvärvetenskapligt järnvägsprojekt där NIRAS levererar en detaljerad teknisk plan.

den 3 mars, 2023
 • SDG: #9
 • Sektorer: Vattenbyggnad, Miljö, Infrastruktur
 • Länder: Norge
 • Klient: Bane NOR
 • Tid: 2019-2023

Projektet Ny avgrening Østre linje innefattar framtagande av en teknisk översiktsplan för uppställningsområde för 40 tågsätt med möjlighet till utbyggnad till 55 tågsätt vid ett senare tillfälle. Förutom själva depåanläggningen omfattar projektet även den tekniska huvudplanen för ny avgrening Østre linje söder om Ski. Den nya 6 km långa dubbelspåriga banan kommer att konstrueras för 100 km/h. 

Bland annat har följande yrken ingått i projektet: Väg, Vatten, Belysning, RIB/Construction, geoteknik inklusive markundersökningar, föroreningsberäkningar och bullerkartläggning enligt T1442.  

Element för vilka affärsområdet Vatten var ansvarigt:  

 • Utvärdering av lösningar för dagvattenhantering för vägar och järnvägar 
 • Beräkna avrinningsområden och kapacitetsbehov för dagvattensystem, inklusive kartläggning av 200-åriga översvämningar i fyra vattendrag 
 • Översvämningsbedömning av brokonstruktioner 
 • Analysera i Scalgo LIVE 
 • Föroreningsberäkningar i StormTrac 
 • Hydraulisk modellering i HEC-RAS 
 • Utarbetande av teknisk rapport 
 • Utformning av dränerings- och dagvattensystem längs banan och depåanläggningar 
 • Projektering för omläggning av kommunala vattenledningar som korsar spåret (vattenledning och avloppsvatten) 

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: