Projekt

Strategier för effektiv och långsiktig lokalförsörjning i Ängelholm

Teamwork Ns 07358 1024

Ängelholms kommun tog stöd av NIRAS för strategisk rådgivning för sin lokalförsörjning av skolor, äldreboenden och kontorslokaler. Lokalerna omfattade totalt 200 000 kvm.

den 19 december, 2017
  • SDG: #11
  • Sektorer: Facility management
  • Länder: Sverige
  • Klient: Ängelholms kommun

Utgångspunkten för NIRAS arbete var att ta reda på hur Ängelholms kommuns lokaler kan optimeras inom de kommande 10 åren samt hur kommunen, på en strategisk nivå, kan arbeta för att bedriva en effektiv lokalförsörjning.

Översynen av lokalförsörjningen och arbetsmodellen för hur lokalförsörjningen ska bedrivas, baserades på 200 000 kvm av kommunens lokaler. Dessa lokaler var bland annat förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreboenden samt administrativa lokaler.

200000 kvm

lokalyta

Syftet var att ta reda på om och i så fall hur besparingar kunde genomföras. NIRAS analyserade om redan beslutade investeringar blev effektiva i närtid och analyserade även det framtida investeringsbehovet i lokaler.

Strategier för en växande kommun

NIRAS presenterade en arbetsmodell, som på en strategisk nivå, redovisar ett strukturerat arbetssätt för hur kommunen ska bedriva sin lokalförsörjning. Till exempel när det gäller vilka som medverkar i planeringsarbetet, på vilka nivåer som beslut ska fattas och hur arbetet kontinuerligt ska bedrivas.

Resultatet av översynen av kommunens lokalförsörjning visade lokalernas effektivitet i nuläget. Detta i jämförelse med andra kommuner och vilken besparingspotential som finns i Ängelholm. Översynen innefattade även vilka lokalbehov som kan uppkomma de närmaste 10 åren.

NIRAS analyser visade bland annat att Ängelholms kommun nyttjar sina lokaler relativt effektivt samt att de beslutade investeringarna på längre sikt kan bli effektiva, i samband med att kommunen växer.

Lokalförsörjningsarbetet är nu igång

Arbetsmodellen som NIRAS överlämnat till Ängelholms kommun stödjer nu kommunens lokalförsörjning, effektivisering av lokalanvändning och planering av investeringar.

Strategisk rådgivning för lokal-
försörjning

  • NIRAS översyn av kommunens lokalförsörjning redovisade om lokalerna användes effektivt i nuläget och vilka framtida lokalbehov som kan uppkomma de närmaste 10 åren.
  • NIRAS presenterade en arbetsmodell, som på en strategisk nivå, redovisar ett strukturerat arbetssätt för hur kommunen ska bedriva sin lokalförsörjning.
  • Den strategiska rådgivningen baserades bland annat på kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreboenden samt administrativa lokaler.

Vill du veta mer?

Se också