Projekt

NIRAS stöder OX2 i tillståndsprocessen för att bygga havsbaserad vindkraft i Kattegatt

Galene (1)

OX2 fick i maj 2023 tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att uppföra vindparken Galene i Kattegatt 22 km utanför Varberg i Hallands län. NIRAS har stöttat OX2 med marin kompetens hela vägen fram till beviljandet av tillståndet och fortsätter samarbetet med nya uppgifter allteftersom.

 • Sektorer: Offshore Wind
 • Länder: Sverige
 • Klient: OX2

NIRAS har lång erfarenhet och en bred portfölj av tjänster som vi erbjuder vindkraftsindustrin. I projektet Galene har vi bidragit med:

 • Utvärdering av lämplig placering för havsbaserad vindkraft

 • Marinbiologisk expertis i samrådsprocessen och till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

 • Undersökningar av bottenlevande flora och fauna i både parkområde och kabelkorridor

 • Undersökningar av fisk med hjälp av eDNA och vetenskaplig trål

 • Undersökningar av kornstorlekar och föroreningar i sediment

 • Undersökning av tumlare med hydroakustiska detektorer, samt marina däggdjur med eDNA

 • Undersökning av fladdermöss med hydroakustiska detektorer

 • Modellering av bentiska habitat och biotoper

 • Expertis gällande havsfågel

 • Simulering av sedimentspridning och bedömning av hydrografiska effekter

 • Modellering av undervattensbuller

 • Miljöbedömningar av påverkan från vindkraftverk, kablar och vätgasproduktion samt av syresättning av bottenvatten

Hållbarhet i fokus i projekt Galene  

”Det har varit spännande att utföra dessa undersökningar som kompletterat den tidigare kunskapen om området. Baserat på detta underlag har vi kunnat göra detaljerade beskrivningar av områdets naturvärden och goda bedömningar av påverkan från en kommande vindpark. Det är tillfredställande att arbeta för OX2 som är måna om att undersökningsprogrammet håller hög kvalitet och ger en bra grund för miljökonsekvensbedömningarna,” säger Martin Isaeus, projektchef på NIRAS.

Då vindkraft är en förnybar och utsläppsfri energikälla skulle en omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft kunna hjälpa Sverige att nå flera nationellt och internationellt ställda miljömål. Sverige har en mycket stor potential för havsbaserad vindkraft och framför allt finns ett stort behov av utbyggnad av elproduktionen i södra Sverige.

Vindkraftparken Galene förväntas kunna producera 1,6 TWh förnybar el per år, vilket motsvarar hushållsel för ca 320 000 hushåll.

OX2 utvecklar Galene tillsammans med Ingka Investments, en del av IKEA-sfären, som är delägare i projekt­et. IKEA-sfären är en långsiktig ägare med höga klimatmål. De investerar stort i förnybar energi och äger idag över 2 GW förnybar produktion.

Läs mer på OX2:s projektsida.

NIRAS arbetar även med flera andra av OX2:s vindparker som Triton, Aurora, Neptunus, Ran och Pleione. AquaBiota som påbörjade flera av dessa uppdrag är nu en del av NIRAS.

Vill du veta mer?

Martin Isaeus

Martin Isaeus

Project Director

Stockholm, Sweden

+46 70 441 25 29

Se också: