woman holding forth wooden house models

Facility Management

Vi hjälper er att utforma och implementera era facility management-strategier och processer

Building facade of the Långbrodals school, Sweden

Kapacitetsutredningar

Vi fastställer kapacitet samt utvecklingspotential i era befintliga lokaler.

visualization of town from above

Lokalresursplanering

Vi hjälper er att planera för effektiva och långsiktigt hållbara lösningar för verksamheternas lokalbehov.

Hands pointing at paper with graphs and charts

Verksamhetsutveckling inom fastigheter och service

Fastighets- och serviceverksamheten är en stödfunktion i organisationen. För att kärnverksamheten ska fungera så bra som möjligt behöver stödfunktionen erbjuda rätt tjänster och vara dimensionerad i balans med kärnverksamheten – både idag och framtiden.

closeup of a hand signing a document

Facility Management-avtal och upphandling

Vi vägleder er till bra avtal och upphandlingar inom fastighets- och servicetjänster

balloons rising to the sky

Lokalförsörjning inom Svenska kyrkan

Vi stödjer er i hela eller delar av arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan

Two workers in construction gear seen from above

Fastighetsutveckling

Vi är fastighetsägarens högra hand vid utveckling av alla typer av fastigheter och vid vidareutveckling av befintliga fastigheter.

Woman holding umbrella and papers

Fastighetsförvaltning

NIRAS hjälper dig som fastighetsägare med viktiga beslut om fastigheterna genom underhållsplanering, statusbesiktning och fastighetsavveckling.

Person sitting by desk with papers and keyboard

Due Diligence

Vår tydliga och effektiva process för att samla in och analysera information hjälper er att göra en korrekt bedömning av fastighetens värde.

;