Växande behov av närservice i nya bostadsområdet Elinelund

Projekt Sverige

Etablering av kommersiella verksamheter i det nya bostadsområdet Elinelund i Malmö. Utredningen visade att behovet av service kommer att växa.

den 8 november, 2021

Malmö stad utvecklar området söder och öster om Kalkbrottet i Limhamn i syfte att skapa nya bostäder, kommunal service, stärka allmänhetens koppling till kalkbrottet och skapa rum för rekreation. Området kallas Elinelund och är geografiskt och genomförandemässigt uppdelad i tre etapper.

Området beräknas, när det är färdigbyggt runt år 2045, att rymma ca 2000 bostäder varav 350 i småhus. Detaljplanen rymmer även en F-6 skola och en förskola. När Elinelund etapp 1–3 är fullt utbyggda beräknas cirka 4000 bostäder rymmas inom området, varav ca 600 småhus.

NIRAS fick i uppdrag av Malmö stad att utreda vilken typ av verksamheter som lämpar sig för etablering i det nya området i form av handel, restauranger och service. Utredningen tas fram som stöd i den fortsatta planeringen av Elinelund. Syftet med utredningen var att ta fram ett underlag för detaljplanearbetet, så att detaljplanen möjliggör för rätt mängd service och verksamheter i området.

Analys i flera steg

Prognosen för handel och service, baserades på analyser i tre faser. NIRAS utgick från det nuvarande antalet invånare samt hur många människor som förväntas flytta till området där de nya bostäderna ska byggas. Beräkningarna utgick från när området är till hälften utbyggt runt år 2035 och fullt utbyggt ungefär år 2045.

Därefter beräknade NIRAS konsumtionen per capita, i relation till olika typer av handel och service. I beräkningarna ingick dagligvaruhandel, service, friskvård samt café-och restaurangverksamhet. Utifrån konsumtionsunderlaget, bedömde NIRAS konkurrensen och hur stor marknadsandel de olika etableringarna kan tänkas få.

Vidare efterfrågades en uppskattning av kommersiell service och vilken typ av lokaler som bedöms ha förutsättningar att fungera samt i hur många kvm BTA som det finns underlag för indelat i kategorier.

God potential för tillkommande verksamheter

NIRAS råd till kommunen var att på sikt satsa på etableringar i etapp 3 av Elinelund, sett till dess strategiska läge med torg och grönytor. Utifrån prognosen bedömde NIRAS att det finns ett växande behov i Elinelund och gav rekommendationer om ytbehov. Behovet gäller främst kommersiell service, caféer och restauranger men även vård.

Vill du veta mer?

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Se också: