Samskabelse Med Borgere Og Interessenter Ydelse Min

Samskapande med medborgare och intressenter

Vi löser problem som utvecklar städer och lokalsamhällen, med god medborgarmedverkan och strategiska metoder som kvalitetskrav.

Som stadsplanerare och processkonsulter är vi engagerade i att omsätta medborgarnas och intressenternas önskemål och idéer i konkreta, hållbara lösningar. Vi har stor erfarenhet av medborgarmedverkan genom workshops, open space och digitala verktyg som geodesign där vi tillsammans utvecklar nya scenarier för områdenas framtida utveckling.

En bra process för medborgarmedverkan leder till delaktighet och förståelse och är en förutsättning för en genomförbar strategi. Vi är experter på att se helheten och utveckla ett övergripande tillvägagångssätt som tydliggör projektets kvaliteter och löser dess utmaningar när det gäller till exempel bosättningsstrategier, helhetsplaner eller kommunala markförvaltningsstrategier.

Vision, process och strategi

NIRAS har många års erfarenhet av medborgarmedverkan i samband med visionsprocesser som ska utmynna i konkreta planer. Det kan handla om helhetsplaner, rekreationsområden, stadsområden, institutionella byggnader och mycket mer. Vi skapar alltid den bästa möjliga processen för att få medborgarnas idéer att komma till uttryck, ge dem alternativa lösningar och möjliggöra prioriterade åtgärder i den fysiska planeringen. Detta kan ske genom spelmetoder, sociala medier, open space, stadsvandringar, temadagar osv.

Geodesign

Vi har goda erfarenheter av digital realtidsmodellering av scenarier vid workshops och medborgarmöten. Metoden är särskilt lämplig för kommunikation och dialog med medborgare och andra intressenter om utvecklingen av ett område, helt enkelt för att den är mycket intuitiv och visuell.

Utgångspunkten är en enkel digital 3D-modell av ett avgränsat område där vi i förväg kan definiera vissa fastställda krav eller parametrar som planen måste uppfylla. Parametrarna kan omfatta krav på högsta byggnadshöjd eller avstånd, krav på grönytor, parkeringsplatser osv. Vi har också möjlighet att ta med kartläggning av föroreningar, förväntade vattenhöjningar eller andra långsiktiga begränsningar i området som en framtida planering måste ta hänsyn till. Det finns otaliga möjligheter.

Under workshopen kan deltagarna flytta runt byggnader och andra element på platsen, ändra deras storlek osv. och samtidigt beräknas nyckeltal som visar konsekvenserna av detta. På så sätt kan deltagarna själva bidra till att testa en rad alternativ till exempelvis dispositionsplaner, klimatanpassning eller övergripande planer.

Förmedling och visualisering

Vi förmedlar planer och strategier genom layoutade rapporter, webblösningar eller visualiseringar som kan användas i den politiska behandlingsprocessen, för fondansökningar och liknande.

En 3D-visualisering eller arkitektonisk visualisering är 2D- eller 3D-bilder som gör det möjligt att bedöma utformningen av t.ex. byggnader i rätt skala och miljö. En 3D-visualisering återger ljus och material i realistiska proportioner. Både interaktiva 3D-visualiseringar och förrenderade bilder kan användas för att visa hur det färdiga projektet kan se ut.

På samma sätt konkretiserar vi också mål och åtgärder och skissar på tidsförloppet och eventuellt ekonomiska perspektiv för ett framgångsrikt genomförande av projektet.

FNs globala mål för hållbar utveckling

Vi anordnar också seminarier och workshops som inspirerar och tydliggör hur kommuner kan arbeta med hållbarhetsmålen på ett enkelt och konkret sätt. Vi tänker alltid i praktiska termer och ger deltagarna möjlighet att arbeta med riktiga fall, vilket gör det lättare att tillämpa nya insikter och metoder efteråt.

Vill du veta mer?

Mette Lerche Sørensen

Mette Lerche Sørensen

Senior consultant

Aarhus, Denmark

+45 6034 0939

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Se också: