Helhedsplan Lundtofte Small (2)

Helhetsplaner och bebyggelseplaner

Helhetsplaner kan ge kommuner och byggherrar en solid grund för att utveckla städer eller omvandla befintliga områden.

Den gröna omställningen är i full gång och präglar våra städer och hur vi utvecklar dem. På NIRAS tar vi oss an utveckling med en rad process- och analyskompetenser som grund för att ta fram holistiska lösningar.

Som stadsplanerare utgår vi från platsens potential, utmaningar, historia och den förändring som helhetsplanen ska kunna bidra till. Vi arbetar med markutveckling, bebyggelseplaner, dispositionsplaner, planer för stadskärnor, hamnutveckling och allmänna bostadsområden.

Tvärvetenskaplig markutveckling

NIRAS är ett konsultföretag med expertis inom många olika discipliner. Därför kan vi arbeta tvärvetenskapligt med helhetsplanernas olika funktioner och skapa synergier mellan till exempel klimatanpassning, markförvaltning och rekreationslösningar. Tillsammans med NIRAS landskapsarkitekter kan vi också skapa möjligheter att använda terrängen i nya, multifunktionella lösningar som gynnar både medborgare och natur.

Både kommunala och privata byggherrar har ökat fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi hjälper till att omsätta globala mål till lokala handlingar. Det kan t.ex. ske i form av bebyggelseplaner för bostadsområden med tomtgränsen vid byggnaden, som främjar den biologiska mångfalden, gemensamma laddningsstationer för elbilar, delningslösningar eller nya former av bostäder som främjar gemenskap över generationsgränser och social bakgrund.

Klimatanpassade helhetsplaner

Klimatförändringarna har stora konsekvenser för städerna och den öppna landsbygden. Vi måste kunna hantera stora vattenmängder, både vid kusterna och i bostadsområden. På NIRAS är vi experter på att utveckla helhetsplaner tvärs över olika discipliner för att säkerställa de bästa lösningarna för klimatsäkring av fastigheter, stadsdelar eller landområden – även ur en estetisk och ekonomisk synvinkel.

Vi lägger stor vikt vid att samarbetet mellan kommuner, företag och andra intressenter leder till hållbara lösningar. Därför har vi ett nära samarbete med bland annat kustingenjörer, biologer och landskapsarkitekter för att skapa överblick över möjligheterna till anpassning och skydd. Samtidigt undersöker vi också möjligheterna att uppnå andra värden med lösningen – till exempel genom naturrestaurering eller rekreationsplaner.

Landskapsarkitektur

Vi ser en stark koppling mellan stadsplanering och landskapsarkitektur. Vi arbetar med landskapsarkitekter och klimatspecialister för att skapa ett attraktivt ramverk för ett bra stadsliv, från övergripande strategier till specifika stadsområden.

NIRAS designar och projekterar landskap och stadsrum i relation till infrastruktur, institutioner, bostäder, klimatanpassning osv. Det gör vi utifrån visionen att alla projekt och platser är speciella och därför måste behandlas med omsorg, med hänsyn till användarna och framtida generationer.

3D-modellering

Digitala 3D-modeller ger nya möjligheter att utveckla och utvärdera bebyggelseplaner, projektförslag till stadsomvandling eller andra helhetsplaner. Med digitala 3D-modeller kan vi visa ”före och efter”, bedöma byggnadsvolymer och presentera alternativa lösningar inom ramen för den befintliga miljön.

Vill du veta mer?

Lisa Højfeldt

Lisa Højfeldt

Project Employee

Aarhus, Denmark

+45 8732 3328

Mette Bjelke

Mette Bjelke

Chief Consultant

Aalborg, Denmark

+45 4176 8276

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Se också: