Ringkoebing Skjern Landskabsanalyse Min

Landskapsanalys (LKM)

Landskapsanalyser är ett viktigt verktyg för kommunernas ärendebehandling kring det öppna landskapet och en utgångspunkt för utveckling av näringsliv, turism och bosättning.

Synergi och skydd genom landskapsanalys (LKM)

Kunskap om landskapet är avgörande för att kunna hantera och skapa synergier mellan de olika intressen som finns i det öppna landskapet. På NIRAS har vi erfarenhet från mer än 25 kommuner i hela landet av att genomföra landskapsanalyser på kommunal nivå med hjälp av landskapskaraktärsmetoden (LKM).

Landskapskaraktärmetoden (LKM) ger kommunen viktig kunskap om områden som kräver särskilt skydd eller som har karaktärsdrag som kan utvecklas ytterligare. Landskapet är en kraftfull resurs och en viktig del av många kommuners identitet. Det har ofta en förbisedd och betydande utvecklingspotential för bosättning och företagande.

Landskapsanalysen fokuserar på landskapets karaktärsdrag, styrkor, potential och utmaningar. På så sätt skapas en ny kunskapsbas om landskapet som riktar sig till förvaltare, medborgare och politiker. Rekommendationerna kan implementeras genom den kommunala planen eller tematiska planer och andra strategier.

Kartläggning enligt landskapskaraktärsmetoden

När vi analyserar landskap med hjälp av landskapskaraktärsmetoden gör vi det på grundval av besiktningar och relevant kartmaterial. Vi delar in kommunens landskap i avgränsade områden där karaktären kan beskrivas för ett större, sammanhängande område.

Kartläggningen resulterar i en analys och beskrivning av naturgeografiska, kulturgeografiska, rumsliga och visuella karaktärsdrag.

Landskapsbedömning

Utifrån analysen gör vi en landskapsbedömning av områdenas styrka, tillstånd, möjligheter till upplevelser och sårbarhet. Landskapsbedömningen görs för varje område och ger kommunen värdefull kunskap om landskapets tillstånd och potential.

"NIRAS analys av våra kustlandskap var avgörande för att vi skulle lyckas med vår ansökan till den danska näringsmyndigheten om att få identifiera en del av den kustnära zonen till ett område som vi kan använda för stadsutveckling"

Skive kommun

Som en del av landskapsanalysen utvecklar vi målsättningar och rekommendationer för hantering av hänsyn till landskapet i planering och ärendebehandling. Här ger vi rekommendationer för stadsutveckling, jordbruksbyggande, beskogning, natur och tekniska anläggningar i området.

Implementering i den kommunala planen

Landskapsanalysen kan implementeras i den kommunala planen som riktlinjer för landskapet, men även som information till grund för andra teman och för huvudstrukturen.

Landskapsanalysen kan också implementeras i särskilda tematiska planer och strategier för klimatanpassning, naturnätverk, bosättning, näringsliv och turism.

Vill du veta mer?

Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne Brendstrup Nielsen

Expertise Director

Aalborg, Denmark

+45 9630 6505

Mette Bjelke

Mette Bjelke

Chief Consultant

Aalborg, Denmark

+45 4176 8276

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197